Oogkliniek Heuvelrug vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang en respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Oogkliniek Heuvelrug veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Uw behandelend arts en andere medewerkers hebben geheimhoudingsplicht om de persoonlijke levenssfeer van onze patiënten te beschermen. Dat geldt ook voor niet-medische zaken.

Uw rechten en plichten

De rechten en plichten van de patiënt en de organisatie zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). De privacy wetgeving is vastgelegd in de AVG, ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens.

Oogkliniek Heuvelrug vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Oogkliniek Heuvelrug veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Oogkliniek Heuvelrug verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve zorg. We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Oogkliniek Heuvelrug is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Oogkliniek Heuvelrug zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Ons uitgebreide privacyreglement vindt u hier.

U, als patiënt, heeft recht op zorgvuldige zorg en behandeling, aangepast aan uw toestand of ziekte, met:

 • behoud van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen;
 • respect voor menselijke waardigheid;
 • erkenning van religieuze overtuiging of levensbeschouwing;
 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • vertrouwelijke behandeling van uw gegevens;
 • duidelijke informatie, die van belang is om uw toestand te kunnen beoordelen en die u voldoende inzicht verschaft om te kunnen beslissen of u een bepaald onderzoek of bepaalde behandeling wil ondergaan (hierbij horen inlichtingen over mogelijke risico’s en behandelwijzen);
 • de mogelijkheid al dan niet in te stemmen met een behandeling of onderzoek;
 • de mogelijkheid bedenktijd te vragen, voorstellen te overwegen en met anderen te overleggen;
 • de mogelijkheid op een gesprek met een behandelend arts (of andere voor uw behandeling verantwoordelijke personen) om een klacht in te dienen en die behandeld te zien.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de WGBO.

Van u als patiënt verwachten we dat:

 • u meewerkt aan de overeengekomen medische en verpleegkundige behandeling;
 • u respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en rekening houdt met hun belangen.